Vacature stage marketing en communicatie voor Park Positive en Rain(a)Way(for English see below)

Park Positive en Rain(a)Way zetten zich in voor een klimaatadaptieve stad met als focus het watermanagement van bestratingbinnen stedelijke gebieden. Door samen te werken met water in plaats van het af te voeren creëer je een betere leefomgeving, geen wateroverlast bij piekbuienen draagt het bij aan verbetering van het klimaat.Het ontwerpbureau Rain(a)Way werkt aan (design) oplossingen binnen stedelijke gebieden waar watereen rol speelt. Niet naar de problemen kijken, maar naar de oplossingen enjuistde mogelijkheden van watertoepassen.Park Positive is de beweging vangroen parkeren en heeft als missie om iedere parkeerplaats groen te laten kleuren. Door groen parkeren als klimaat adaptieve oplossing in te zetten, geef je iedere regendruppeleen plek, creëer je een betere leefomgeving dankzij meer groen en minder hittestress.Park Positive groeit en pakt een zelfstandigere rol naast Rain(a)Way, dit vraagt omeen transitie periode ondersteunt door een marketing en communicatieplan.Als stagiaire ben je echt onderdeel van het team en werk je mee aan de vergroening van Nederland. Bij ons leer je veel over de thema’s rondom water, natuur, klimaatadaptatie, bestrating en ook over partijen waar wij mee samenwerken. Zo werken we veel samen met gemeentes, projectleiders en aannemers. Maar,de klimaat en economische ontwikkelingen bieden kansen voor nieuwe samenwerkingen. We zijn een klein team, met veel ervaring in watermanagement, creatie en innovatie, marketing en sales. Je gaat ervaring op doen in duurzaam relatiemanagement en innovatie. We zijn gevestigd in een sfeervolle studio op de rand van Strijp-Sin Eindhoven,de urban design omgeving.Je krijgt de ruimte om je te laten horen en te groeien. Bij ons ben je onderdeel van het team en proberen we gezamenlijk een leuke stage voor je te creëren. Wat worden je taken?-Up to date houden van de websites van Rain(a)Way en Park Positive-Up to date houden vanhet communicatie materiaal-Transitie van Park Positive en Rain(a)Way begeleiden en waar nodig bijsturen vanuit de inzichten die je alhebt opgedaan tijdens je studie.-Ondersteunen van kennisevents op diverse locaties in Nederland.-Beeldmateriaal archiveren en uitbreiden van bestaande projecten. De stage opdracht willen we graag in overleg met je vormgeven. We hebben alvast een paar ideeën waar je aan kunt denken:-Inzicht geven in eventueel nieuwe marketing of communicatie tools-Toepassen van SEO binnen de digitals-Analyseren van het zoekgedrag binnen onze digitale omgeving.-Analyseren van herkomst van huidig klant bestand en aandragen waar potentie ligt.-Inzicht geven in juiste gebruik van tone of voice binnen social media Kunnen werkenmet Adobe en WordPress is een pre. Richt je motivatiebrief met je persoonlijke gegevens aan: carin@rainaway.nl

Vacancy internship marketing and communication for Park Positive and Rain(a)Way

Park Positive and Rain(a)Way are committed to a climate adaptive city with a focus on the water management of pavement within urban areas. By working together with water instead of draining it, you create a better living environment, no flooding during peak showers and it contributes to an improvement of the climate.The design agency Rain(a)Way works on (design)solutions within urban areas where water plays a role. Do not look at the problems, but at the solutions and apply the possibilities of water.Park Positive is the movement of green parking and its mission is to make every parking space green. By using green parking as a climate-adaptive solution, you give every raindrop a place, and you create a better living environment thanks to more greenery and less heat stress. Park Positive is growing and takes on a more independent role next to Rain(a)Way, this requires a transition period supported by a marketing and communication plan.As an intern you are really part of the team, and you contribute to the greening of the Netherlands. With us you will learn a lot about the themes surrounding water, nature, climate adaptation, paving and about parties we work with. For example, we often work with municipalities, project leaders and contractors. However, the climate and economic developments offer opportunities for new collaborations.We are a small team, with a lot of experience in water management, creation and innovation, marketing and sales. You will gain experience in sustainable relationship management and innovation.We are located in an attractive studio on the edge of Strijp-Sin Eindhoven, the urban design area. You get the space to make yourself heard and to grow. With us you are part of the team and together we try to create a nice internship for you.What will your tasks be?-Keeping the Rain(a)Way and Park Positive websites up to date-Keeping communication material up to date-Supervise the transition of Park Positive and Rain(a)Way and, where necessary, make adjustments based on the insights you have already gained during your studies.-Supporting knowledge events at various locations in the Netherlands.-Archiving images and expanding existing projects.We would like to design the internship assignment in consultation with you. We already have a few ideas for you to consider:-Provide insight into any new marketing or communication tools-Applying SEO within the digitals-Analyzing search behavior within our digital environment.-Analyze the origin of the current customer file and suggest where there is potential.-Provide insight into the correct use of tone of voice within social mediaAbility to work with Adobe and WordPress is a plus. Send your motivation letter with your personal details to: carin@rainaway.nlFor more information, visit: www.rainaway.nl and www.parkpositive.nl

Vacature stage Watermanagement – klimaatadaptatie

Park Positive zoekt innovatieve student!

Voor wie: Watermanagement student met interesse in innovatie op het gebied van klimaatadaptatie, praktisch onderzoek en projectmanagementWanneer: februari 2023Hoe lang: in overleg (bijvoorbeeld 3 -6 maanden)Waar: veldwerk bij The Green Village in Delft, thuis, kantoor The Green Village en mogelijk andere Park Positive locaties door het landwaaronderregio Limburg.Urgentie en achtergrondWe krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Dat maakt de stad kwetsbaar en dat raakt ons allemaal.Park Positive heeft een impactvolle en schaalbare oplossing ontwikkeld: een integraal groen parkeren pakket inclusief waterdoorlatende tegel, de juiste ondergrond én de juiste grasmix. Het totaalpakket is essentieel voor een bijdrage aan ons klimaat.Park Positive heeft een tweetal proefvakken op de Waterstraat liggen, dit is de ideale basis om verder onderzoek mogelijk te maken. Daarnaast komen er begin 2023 in de regio Limburg meer proefvakken aan. In deze regio willenwegraag meerdere vormen van testopstellingen gaan onderzoekenen andere soorten groen invulling dan gras. We willen dit verder onderzoeken om erachter te komen wat er precies gebeurten wat dedaadwerkelijke bijdrage is van een groene parkeerplaats in de stad. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook andere Park Positive groene parkeerplaatsen in het onderzoek te betrekken.Wij hebben zelf een kantoor in Eindhoven.GezochtWij zoeken een stagiair die het leuk vindt om bij te dragen aan Park Positive. We zijn een jong bedrijfdus we zoeken iemand waarbij zelfredzaamheid, creativiteit en ondernemerszin aanwezig is naast een analytische blik en secuur werken. OpdrachtJe gaat, samen met ons, vernieuwde testopstelling ontwikkelen en toepassen. Vervolgens meet je de resultaten gedurende het onderzoek. Wat gebeurt er bij een hoosbui van 40mm? Wat gebeurt er bij een droog seizoen? Hoeveel regenwater kunnen we bergen? Hoe groeit hetgrasen/of andere groen invulling? Wat is het effect van de fundering op de groenkwaliteit? En wat is het effect van de vochtbalans op de groen groei?Het gaat concreet om het creëren en uitvoeren van infiltratietesten, het beheren en analyseren van devochtsensoren, onderzoek naar de kwaliteit van groei en voortborduren op het“vochtbalansmodel”. Daarnaast is er ruimte voor ‘eigen’ onderzoek. Dus heb je een idee, laat het weten!Interesse?Neem contact op met Emilie Buist e.c.buist@tudelft.nl,06-39107685 of Carin van den Dungen, carin@rainaway.nl, 0648862348

Meer informatie :www.thegreenvillage.org/news/ga-mee-optour-over-de-waterstraat-en-het-hittepleinwww.rainaway.nlwww.parkpositive.nl